FLIP-FLAP’s Aiko Marries Ultraman Gaia

Filed in Dolorous Haze 1.0Tags:

FLIP-FLAP’s Aiko marries Ultraman Gaia – Tokyograph.

Why do I see Ultraman key parties in Tsuji Nozomi’s future…?